Saker att tänka på inför en sammanslagning

Driver du ett litet, medelstort eller till och med stort företag som ska slås samman med ett annat? Då har du mycket att fundera över. I den här artikeln får du rådet att skaffa hjälp i det förberedande arbetet samt några praktiska råd att ta med på vägen.

När två företag ska slås samman är det många juridiska frågor som ska redas ut. Framför allt för köparen. Vanligtvis tar företagen hjälp av utomstående advokater och rådgivare. Exempelvis advokat24 företagsöverlåtelser som gör en ordentlig översyn av förutsättningarna för sammanslagningen. Förutsättningarna undersöks genom en process som kallas för ”due diligence”, ofta förkortat ”DD”. Advokat24 undersöker då båda företagens ekonomi, marknadsförutsättningar och mycket annat, alla faktorer som kan tänkas vara relevanta.

Sammanslagningar är vanliga

Sammanslagningar är inget ovanligt i företagsvärlden. Det är ett fenomen som omväxlande betraktas som positivt och bekymmersamt. Vad konsekvenserna i slutändan blir av en sammanslagning varierar från fall till fall. Förhoppningen är förstås alltid att sammanslagningen i slutändan ska gagna båda företagen och deras respektive kunder. Vad som står klart är att det leder till förändringar för alla inblandade. Alldeles oavsett är det mycket som ska klaffa för att en sammanslagning ska bli lyckad.

Ordna det formella hos Bolagsverket

Enligt Bolagsverket är det framför allt två saker som är viktiga att tänka på när två aktiebolag slås samman. För det första förändras ägarsammansättningen vid en fusion. Aktieägare från båda företagen står nu som ägare till det gemensamma bolaget. Av den anledningen ska det kontrolleras om uppgifterna över huvudmän stämmer i bolagsregistret. Den andra är att anmäla den nya bolagsordningen och styrelsen, också det i bolagsregistret. Var beredd på att betala en avgift för att ändra uppgifterna. Med de juridiska och formella bitarna klara är det fortfarande massor att tänka på.

När olika företagskulturer möts

Sammanslagningar mellan två olika företag blir överlag enklare ju mindre särpräglade dess olika företagskulturer är. Risken är alltid att det mindre av de två företagen drunknar i kulturen som präglar det största. Även småföretag med några få anställda bygger upp sin egen jargong och sina egna rutiner. De skillnaderna kan leda till friktion när samarbetet väl inleds formellt. Allt detta underlättas beroende på många olika faktorer, till exempel i vilken utsträckning respektive företags verksamheter överlappar varandra. Ju bättre de båda företagens verksamhetsområden kompletterar varandra utan att överlappa alltför mycket – desto enklare kommer sammanslagningen gå. En lyckad sammanslagning handlar därför minst lika mycket om avsikten som om de praktiska förutsättningarna. Här följer i vilket fall ytterligare några matnyttiga tips med fokus på det praktiska, som kan underlätta en sammanslagning.

Några praktiska tips för hur ni kan arbeta under tiden sammanslagningen pågår:

  • Tappa inte bort fokuset på kärnverksamheten. Företaget har fortfarande kunder och de ska inte känna sig bortglömda.
  • Tvinga inte in det mindre av de båda bolagen i det störres rutiner och förfarande. Låt sammanslagningen markera börja på något nytt.
  • Omorganisera snabbt. Förbered sammanslagningen, om personal måste gå eller förflyttas, se till att kommande förändringar är förankrade i organisationen i god tid.